Bendigo pottery salt glazed vase

$12.00
by B84
7cm